Velkommen til FaSett!


Ordet stammer fra det franske “Facette” som er avledet av face – «ansikt». Det brukes også om plane, små flater som fremkommer ved sliping og polering av edelsteiner. Når de ulike FaSettene kommer fram skinner steinen. Ordet brukes og i overført betydning, f.eks. FaSettert i betydningen nyansert eller skiftende. I denne sammenhengen henviser det også til FA (Familievernet) sett (blir sett)! Når ulike FaSetter kommer fram både hos fagpersonen og den som søker hjelp, kan vi skinne- utvikle oss.

FaSett er ett kompetansehevingsprosjekt for familievernkontorene i Region sør. Det er laget med tilskudd fra Helsedirektoratet med intensjon om å styrke familievernets kompetanse i forhold til å møte med traumatiserte klienter. Prosjektet er basert på en erkjennelse av faglig likeverd mellom Familievernkontorene og RVTS Sør, og både innhold og pedagogiske metoder avspeiler dette.

FaSett er utviklet i nært samarbeid representanter fra familievernet i Region Sør og RVTS Sør. RVTS Sør står for den praktiske gjennomføringen. Prosjektet fokuserer på traumeforståelse og traumebevisste intervensjoner overfor klientene familievernet arbeider med. Vi tar utgangspunkt i John Norcross sine metastudier som viser at effekten av spesifikke metoder ikke lar seg dokumentere uavhengig av kontekstuelle og relasjonelle forhold, og hvor man ser at den terapeutiske relasjonen er av størst betydning i tillegg til de individspesifikke faktorene.

Mange av familievernkontorets klienter har opplevd traumatiserende hendelser, og flere har også en oppvekst og historie preget av gjentatte traumatiske opplevelser (komplekse traumer) som omsorgssvikt, overgrep, vold og rus. Mange lever i familier hvor dette er en del av hverdagen, og barna i disse familiene skal ivaretas. For å kunne møte disse klientene og deres barn på en best mulig måte, er det av avgjørende betydning å ha ett traumebevisst familievern. Det oppnås ikke kun gjennom teoretisk opplæring, men ved å ha fokus på den enkelte medarbeider og på organisasjonens identitet, kultur og faglige forankring. Dette henger sammen.


De ulike Byggene!


Gjennom prosjektdelen JEGbygge vil vi arbeide i forhold til den enkeltes være- og gjørekompetanse. I prosjektdelen VIbygge vektlegges hvordan det enkelte familievernkontor som helhet kan møte traumatiserte mennesker, og være traumebevisste i hele sin tilnærming til klientene. Herigjennom fokus på egen organisasjonskultur. Vi vil fokusere på hvordan man kan lykkes i å implementere traumeforståelse som en komplementering av eksisterende kunnskap og forståelse.

I prosjektdelen IDbygge arbeides det med familievernets identitetsforståelse, hvordan man ser på seg selv som tjenesteytere, og hvordan andre opplever Familievernet. Hvem er familievernet til for? hvem ønsker vi å være til for? Hvordan oppfattes Familievernet i det offentlige rom? Og hvordan vil en implementert traumeforståelse påvirke egen identitet? Dette er spørsmål man gjennom prosjektet vil belyse, og som sammen med de andre byggene, vil danne grunnlag for å jobbe med visjoner og verdier for «framtidens familievern» i Prosjektdelen FRAMTIDSbygge.


Prosjektgruppe


De som har utviklet konsept, innhold i samlinger og på web:

Pål Solhaug (prosjektleder)
Ruben Gausdal
Heidi Ranvik Jensen
Eva Dønnestad
Heine Steinkopf
Aud Ørnes (prosjektleder)


Målsetting

Målsettingen med prosjektet er å øke kunnskap og kompetanse omkring moderne traumeforståelse hos alle ansatte i Familievernet. Den enkelte ansatte og kontorene som helhet skal videreutvikle og foredle sine ferdigheter i forhold til å møte klienter i krise. Gjennom å ha fokus på den enkelte ansattes værekompetanse framfor spesifikke teknikker og metoder, vil vi i prosjektet invitere til refleksjon over egen praksis. Slik at de ansatte kan videreutvikle sin evne til å møte det unike hos hver enkelt klient, og bedre forstå egne og klienters traumereaksjoner.

Hvorfor FaSett

De tragiske terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 gjorde noe med oss alle, og fokuset på å hjelpe traumatiserte mennesker endret seg betydelig i hele samfunnet, og i hjelpeapparatet spesielt. Selv om familievernkontorene i varierende grad har vært involvert i oppfølgingen etter terroraksjonene, har det vært ett uttalt ønske fra myndighetene om å styrke traumekunnskapen i familievernet, slik at man skal være forberedt til å møte potensielt traumatiserte mennesker etter framtidige kriser. Familievernkontorene har i så måte en unik stilling med tanke på å kunne jobbe med traumatiserte familier og familiemedlemmer på en fleksibel måte, tilpasset den enkeltes og familiens behov.


FaSett for Familievernkontoret, av RVTS, Figuru og Valero. © 2015
Tilgjengelighetserklæring